آزاده صفاری

Azadeh. Saffari
ایمیل :

sarah@masterstudy.com

آزاده صفاری

سوابق تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه شهیدبهشتی، کارشناسی ارشد مشاوره

سوابق کاری: مشاور مرکز پایش در حوزه تحول کودک و فرزندپروری، دارای سابقه کار با کودک