مشاوران پایش

مصطفی جعفریان

کارشناس ارشد روانشناسی

کارشناس ارشد روانشناسی

دکتر مریم صداقت

روانشناس تربیتی

دکترای روان شناسی تربیتی و مدیر مرکز پایش

نیره زمانزاده

روانشناس تربیتی

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه تهران

ندا فرجی

روانشانس تربیتی

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی

نرگس صافدل

کارشناس ارشد مشاوره

مشاور کودک و بازی درمانگر

سارا بایسته

کارشناس ارشد مشاوره

کارشناسی روان شناسی کودکان استثنایی، کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

نیوشا وزیری

روانشناس بالینی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

سارا جام جو

کارشناس ارشد مشاوره

کارشناسی ارشد مشاوره