همکاران مرکز پایش

دکتر مریم صداقت

روانشناس تربیتی (کودک)

دکترای روان شناسی تربیتی و مدیر مرکز پایش

اعظم زاده نور

روانشناس

کارشناس ارشد روانشناسی

دکتر فرشته یاقوتی

روانشناس

دکترای روان شناسی

فائزه اژدری

روان شناس

روان شناس

فروزان عبدی

روان شناس

روان شناس

مهدیه سادات طباطبایی

روان شناس

روان شناس

سمیه احمدی

روان شناس (نوجوان و بزرگسال)

روان شناس (نوجوان و بزرگسال)

هادی نور محمدی

روان شانس بالینی (نوجوان و بزرگسال)

روان شناس بالینی (نوجوان و بزرگسال)

نیره زمانزاده

روانشناس تربیتی (کودک)

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه تهران

ندا فرجی

روانشانس تربیتی (کودک)

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی

نرگس صافدل

مشاور کودک و بازی درمانگر

مشاور کودک و بازی درمانگر

سارا بایسته

کارشناس ارشد مشاوره (کودک)

کارشناسی روان شناسی کودکان استثنایی، کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی