کارگاه های جرات ورزی

در این کارگاه کودکان جسارت ابراز وجود را پیدا کرده نمایه های خجالتی بودن کاهش چشمگیری پیدا می کند. کودکان نسبت به خود و ویژگیهای خود و علایق و آرزوهایشان آگاهی پیدا می کنند. آنها میتوانند احساسات مختلف را شناسایی نموده و در موقعیتهای مناسب احساس خود رابیان نمایند. همچنین مهارت ارائه درخواستهایشان در موقعیتهای مختلف اجتماعی را کسب می کنند. توانایی سازگاری با موقعیتهای دشوار زندگی را کسب می کنند و مهارت کنترل خشم و تکانه هایشان را می آموزند. کودکان می توانند ارتباط اجتماعی مناسبی با گروه همسالان و بزرگسالان برقرار نمایند. آنها میتوانند از حقوق خود دفاع کنند با سایرین دوست شوند و پیشنهاد ارائه کاری مشترک را به دوستشان بدهند.