کارگاه های مادر و کودک – موسیقی

دنیای موسیقی، دنیای فهم و عمق و عشق و فکر است. زندگی در موسیقی جریان دارد همچنان که در کودکی جریان ناب و شفاف زندگی خودنمایی می کند از این روست که وارد کردن دنیای موسیقی در دنیای کودکی، عشق و شور و زایش زندگی در هر گام را به دنبال خواهد داشت.

مرکز پایش با ایمان به تاثیر عمیق موسیقی بر جریان رشد و بالندگی کودکان، کارگاه های مادر و کودک –موسیقی را با همکاری کانون موسیقی چاهی برگزار می کند.

این کارگاه که از یک سالگی کودکان برگزار می شود اهداف زیر را دنبال می کند:

 • بالا بردن فعالیت دو نیم کره مغز
 • حضور مثبت در فعالیت های گروهی
 • نقش پذیری
 • تقویت هوش شنوایی
 • رشد ذهنی کودک
 • تسلط و کنترل بدن
 • خلاقیت موسیقی
 • تقویت مهارت های گفتاری
 • افزایش ضریب هوشی
 • افزایش اعتماد به نفس کودک
 • بالا بردن یادگیری ریاضیات
 • کشف اصوات سازهای مختلف

در این راه مادر با عشق و علاقه کودک را همراهی می کند و عامل مهمی در تشویق او به فراگیری بیشتر می شود. ایجاد مسیر یادگیری هموار و انگیزه تمرین در گروارتباط مادر و معلم است.