آمادگی برای فرزندپروری (ویژه مادران باردار)

تولد فرزند یکی از شیرین ترین اتفاقاتی است که در زندگی مشترک یک زوج بوقوع می پیوندد و این شیرینی تداوم و کمال می­یابد اگر با آگاهی و آمادگی والدین همراه باشد. متاسفانه نظام آموزش رسمی، ما را برای اتفاقات مهمی چون ازدواج، فرزندآوری و فرزندپروری آماده نمی کند. خوشبختانه در سال های اخیر آگاهی عمومی در خصوص لزوم آمادگی برای فرزندآوری و فرزندپروری افزایش یافته و مرکز پایش نیز به سبب وقوف بر نیاز جامعه در این خصوص از سال ۸۳ به برگزاری کارگاه های مربوطه اقدام نموده است.

برگزاری کارگاه “پدران و مادران در انتظار فرزند” در همکاری با دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه و همپچنین کارگاه مادران باردار در بیمارستان صارم با عنوان “مراقبت از نوزاد” از اقدامات مرکز پایش در فرهنگ سازی برای آماده سازی زوجین جهت پذیرش مسئولیت والدگری و ایفای نقش موثر در فرایند رشد کودکان است. در حال حاضر کارگاه مادران باردار طی ۸ هفته در بیمارستان صارم برگزار می شود (برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید). مدرس جلسات مربوط به آمادگی روان شناختی دکتر مریم صداقت مدیر مرکز پایش بوده و این جلسات با استقبال و شرکت مادران و پدران در انتظار فرزند مواجه شده است.