والدین خلاق، فرزندان خلاق

خلاق بودن ضرورت زندگی در قرن بیست و یکم است و هر جامعه ای که اعضای خلاق تری دارد از سلامت، رفاه و توسعه بیشتری برخوردار خواهد شد. خلاقیت قابلیتی بهبودپذیر یا تخفیف یافتنی است و این جامعه است که بهبود و رشد خلاقیت و یا سرکوب و اضمحلال آن را تضمین می کند. جامعه ای که خلاقیت و افراد خلاق را ارج می نهد و گرامی می­دارد رشد و تعالی همه افراد آن جامعه را دنبال می کند.

بی تردید  نقش والدین در رشد خلاقیت کودکان انکارناپذیر است. والدین هم به عنوان الگوهای موثری که کودکان هر روز آنها را دیده و به آنان تأسی می کنند و هم به عنوان زمینه ساز و مشوق خلاقیت در کودکان دارای تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هستند.

گاه مفیدترین اقدام برای رشد خلاقیت کودکان آگاه سازی والدین و جلوگیری از تاثیرات منفی بالقوه ای است که آنان می توانند داشته باشند. به همین منظور مرکز پایش برای کمک به رشد و توسعه خلاقیت در جامعه، اولین اقدام را آموزش والدین و آگاه کردن آنان از نقش خود در این مسیردانسته و با برگزاری کارگاه های والدین خلاق، فرزندان خلاق به طور عملی پدران و مادران را نسبت به نقش مهم خود آگاه می سازد.

این کارگاه ها توسط دکتر مریم صداقت مولف کتاب “پرورش خلاقیت کودکان، راهنمای عملی برای والدین” برگزار می شود.