کارگاه های یک روز با طبیعت

یادگیری از طریق فعالیت های بدنی و حواس، از ویژگی های دوره کودکی است. در واقع ﺫﻫﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ مﺗﺤﻮﻝ ﻣﯽ شود ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻮﺩﻙ ﻓﻘﻂ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ به خوبی ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ کرده باشد و این فرایند در طبیعت امکان پذیر است.

تنوع و پربار بودن بسترهاى طبیعى، نسبت به محیط هاى داخل ســاختمان، موجب تکامل شــناختى، فیزیکى و احساســى بیشــترى مى شــود . محیط هاى طبیعى با تکامل شناختى کودکان از طریق ایجاد فرصت هایى براى کاوش، تجربه و بازى موجب تکامل مهارت هاى دیدارى و تمرکز می شود. این در حالی است که شرایط زندگی های کنونی در شهرها کمتر فرصت و امکان یادگیری از طریق مشاهده و کشف را برای کودکان فراهم می سازد. بنابراین ضرورت مرکز پایش کارگاه های یک روزه ای را باحضور پدر، مادر و کودک برگزار می کند.

.

انجام بازی های هدفمندی که معمولا در منازل امکان انجام آن نیست در محیطی آرام و مفرح و مملو از عناصر طبیعی همراه با ایجاد موقعیت هایی برای دست ورزی، جستجوگری و تجربه اندوزی از برنامه های کارگاه  طبیعت است. حضور و همراهی والدین با کودک و مشارکت آنان در بازی ها لذت یادگیری را برای کودکان افزایش داده و خاطره این تجارب را طولانی و موثر می کند