کارگاه های پرورش خلاقیت و نقاشی

نقاشی برای کودک تنها وسیله ای برای تجزیه و تحلیل یا توضیح موجودات ، اشیاء و جهان اطرافش نیست . بلکه درعین حال وسیله ای برای بیان احساسات و عواطف کودک است .
شاید علت نامگذاری این دوره و همراه نمودن واژه خلاقیت با نقاشی به این خاطر است که بین فعالیت های کودک نقاشی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . زیرا مستقیما از درون کودک سرچشمه گرفته و پایه و اساس سایر فعالیت های او خواهد بود .از سوی دیگر نقاشی بدلیل قدرت تصور و تجسم ، در ارتقاء مهارت های حسی و تقویت توانایی ارتباط برای کودکان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. کودکان هنر را بیشتر با نقاشی تجربه می کنند.
از این رو هدف از برگزاری این کارگاه ها رشد خلاقیت کودکان از طریق هنر خصوصا نقاشی و سایر زمینه ها چون سفالگری و… می باشد.