کارگاه های پیش مهد

ویژگی های یک کودک نرمال مسئولیت پذیری،خلاقیت،اعتماد به نفس و داشتن عزت نفس متناسب است.از این رو در کارگاه پیش مهد در ابتدا بر روی ویژگی هایی چون خودیاری ، مستقل شدن در کارها، کمک کردن و رفتار همدلانه و جدایی از مادر کار می شود(مسئولیت پذیری). در قدم بعدی تمرینهایی جهت رشد خلاقیت انجام می شود.

محور اصلی کارگاه

الف: رشد مهارت های اجتماعی بواسطه ایفای نقش و بازی است.
ب: رشد مهارت های حرکتی و جنبشی و بازی های گروهی است ، با تدوین برنامه متنوع و خلاق از بازی های فردی و گروهی.
ج: بواسطه کارگاه پیش مهد کودکان می توانند از وابستگی ناامن به مادر تا حدود زیادی رهایی یافته و جذب مهدهای کودک شوند .