آزمون هوش

آزمونهای روانشناختی ابزارهای دقیقی هستند که به روانشناس در شناسایی ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، استعدادها و همچنین تشخیص مشکلات و اختلالات کمک میکنند. مرکز پایش با اجرای آزمو نهای هوشی معتبر به تعیین بهره هوشی و میزان توانایی کودکان در ابعاد مختلف میپردازد. کودکانی که در طرح پایش شرکت دارند در سه سالگی مورد ارزیابی قرارگرفته و از نتایج برای آشنایی بیشتر با نقاط قوت کودک و شناسایی استعدادهای او و هدایتهای بعدی در تحصیل و یا سایر امور استفاده میشود. آزمونهای وکسلر و استنفورد- بینه از جمله ابزارهای معتبر و مورد استفاده به منظور تعیین بهره ی هوشی و تواناییهای کودکان، تعیین نقاط قوت و ضعف هر فرد به طور اختصاصی و تعیین ناتوانیهای یادگیری در دوره پیش از دبستان و دبستان است.