تشکیل پرونده روانشناختی

از زمان تولد تا شش سالگی هر سه ماه کودک تحت ارزیابی های جامع در ابعاد حسی، حرکتی، ذهنی و اجتماعی قرارگرفته و نتایج آن ثبت می شود. این ارزیاب یها مشخص م یکند که آیا کودک مطابق با انتظارات هنجاری از سن خود رشد کرده و به مهارت های موردنظر دست یافته است یا خیر. در صورت تاخیر، علل آن توسط مشاور بررسی و راهکارهای جبرانی به خانواده آموزش داده می شود.
در جلسات پایش که با حضور پدر و مادر برگزار می شود، ضمن مشاهده و ارزیابی کودک، به سوالات والدین پاسخ داده شده و کتاب ها و اسباب بازی های هدفمند مطابق با سن معرفی میشود. همچنین خانواده با مهم ترین رویدادهای تحولی سه ماه آینده آشنا و آموزش های لازم به ایشان ارائه میشود. برای مثال در پایش سه ماهگی، در خصوص تنظیم خواب و شیرخوردن، جداکردن اتاق خواب نوزاد، آماده کردن کودک برای غلت زدن و سینه خیزرفتن توضیح داده می شود همچنین والدین با پدیده اضطراب جدایی و اقداماتی که در زمان بروز آن باید انجام دهند آشنا می شوند. از آنجایی که بیشتر مادران شاغل در شش ماهگی فرزند خود به کار برمیگردند، مشاوران برای آماده کردن کودک، نحوه مراقبت از کودک در غیاب مادر و به حداقل رساندن تاثیرات غیبت مادر توصیه های لازم را ارائه میکنند. این روند هر سه ماه تا ورود کودک به مدرسه ادامه خواهد داشت.