نرگس صافدل

ایمیل :

sarah@masterstudy.com

تلفن :

+8 (800) 659-2684

نرگس صافدل

سوابق تحصیلی: کارشناسی مطالعات خانواده از دانشگاه الزهرا، کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه تهران

مشاور کودک و فرزندپروری، بازی درمانگر، مربی کارگاه های مادر و کودک