سارا بایسته

کارشناسی روان شناسی کودکان استثنایی، کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

  • بازی درمانگر
  • مربی کارگاه های فرزندپروری
  • مربی کارگاه های پیش مهد مرکز پایش