نیره زمانزاده

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه تهران

مشاور مرکز پایش در حوزه تحول کودک و فرزندپروری، مشکلات کودکان، تربیت جنسی کودکان

مربی کارگاه های مادر و کودک یک تا دو سال