مشاوران پایش

دکتر مریم صداقت

روانشناس تربیتی

فارغ التحصیل رشته روانشناسی تربیتی در مقطع دکتری در سال ۸۹ از دانشگاه شهید بهشتی

نیره زمانزاده

روانشناس تربیتی

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه تهران

لیلا محمدی پور

روانشناس تربیتی

فارغ التحصیل رشته روانشناسی تربیتی در مقطع ارشد از دانشگاه بهشتی

ندا فرجی

روانشانس تربیتی

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی

نرگس صافدل

روانشناس تربیتی

فارغ التحصیل رشته روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

سارا بایسته

کارشناس ارشد مشاوره

کارشناسی روان شناسی کودکان استثنایی، کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

نیوشا وزیری

روانشناس بالینی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

سارا جام جو

روانشناس تربیتی

کارشناسی ارشد مشاوره