کارگاه جرأتمندی، قاطعیت و مهارت نه گفتن (ویژه بزرگسالان)