کارگاه مادر و کودک ویژه کودکان ۱۲ تا ۲۴ ماه (باغ رشد پایش)